Фискални савјет Републике Српске одржао је дана 26. децембра 2022. године 3. редовну сједницу.
На сједници су разматране сљедеће тачке дневног реда:
1. Усвајање записника са 2. ванредне сједнице Фискалног савјета Републике Српске,
2. Верификација одлука донесених на 1. и 2. ванредној сједници Фискалног савјета Републике Српске, са приједлогом закључка,
3. Разматрање мишљења на Приједлог закона о допунама Закона о доприносима, по хитном поступку,

4. Разматрање мишљења на Приједлог закона о престанку важења Закона о посебним републичким таксама, по хитном поступку,
5. Разматрање мишљења на:
– Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске, по хитном поступку,
– Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у јавним службама  Републике Српске, по хитном поступку,
– Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених  у области културе  Републике Српске, по хитном поступку,
– Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, по хитном поступку,
– Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске, по хитном поступку,
– Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске, по хитном поступку,
– Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, по хитном поступку и
– Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа  Републике Српске, по хитном поступку.
6. Разматрање Приједлога одлуке о измјенама Плана јавних набавки у Фискалном савјету Републике Српске за 2022. годину,
7. Разматрање Приједлога одлуке о усвајању Плана јавних набавки у Фискалном савјету Републике Српске за 2023. годину,
8. Разматрање Приједлога правилника о јавним набавкама у Фискалном савјету Републике Српске,

9. Разматрање Приједлога правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза.

Након анализе приједлога закона у оквиру тачка 3., 4. и 5.  Фискални савјет Републике Српске је, у складу са надлежностима утврђеним Законом о фискaлној одговорности у Републици Српској, дао мишљење на наведене приједлоге закона и иста доставио Народној скупштини Републике Српске. Такође, у складу са измјенама и допунама Закона о јавним набавкама усвојен је План јавних набавки у Фискалном савјету Републике Српске за 2023. годину, те измјене и допуне Плана јавних набавки за 2022. годину. Такође, усвојени су и Правилник о јавним набавкама у Фискалном савјету Републике Српске и Правилник о роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза.