Фискални савјет Републике Српске

О институцији

Фискални савјет Републике Српске успостављен је Законом о Фискалној одговорности у Републици Српској. Законом о фискалној одговорности у Републици Српској уређују се фискална правила, мјере и процедуре на основу којих се успоставља фискални оквир, ограничава јавна потрошња, јача одговорност за ефикасно и ефективно коришћењe буџетских средстава, оснива фискални савјет Републике Српске и јача систем контрола и надзора.

Фискални савјет је независан орган који за свој рад одговара Народној скупштини. Именовање чланова Фискалног савјета извршено је Одлуком Народне скупштине Републике Српске на Двадесетој сједници, одржаној 20. јула 2017. године.  Увођење фискалних правила заједно са независном институцијом за фискална питања – Фискални савјет, представљају резултат опредјељености за вођење ефикасне фискалне политике и жеља за дугорочном фискалном одрживошћу јавних финансија Републике Српске.

Наша мисија

Мисија Фискалног савјета је независна оцјена кредибилитета фискалне политике са аспекта поштивања утврђених фискалних правила, мјера и процедура, чиме се обезбјеђује транспарентност и одговорност у њеном вођењу. Мандатом који има, функцијама и задацима које су му дати Фискални савјет Републике Српске треба да подигне ниво повјерења у јавне финансије, идентификује „лоше праксе“ које доприносе „фискалној илузији“, информише и образује јавност и доносиоце кључних политичких одлука о потреби вођења исправне фискалне политике,  осигура подизање и одржавање фискалне одговорности, транспарентности и дугорочне фискалне одрживости Републике Српске.

У остваривању своје функције, Фискални савјет анализира и провјерава макроекономске и фискалне претпоставке и пројекције коришћене у изради Владиних докумената, даје независну и кредибилну оцјену економске политике, процјењује основне фискалне ризике и вјероватноћу да ће Влада испунити своје циљеве у будућности, процјењује у којој мјери је Влада испунила постављене фискалне циљеве и провјерава да ли су поштована фискална правила.

Унапређење фискалне одговорности омогућава ефикасно вођење фискалне политике, стабилизацију економске активности и промовисање економског раста.