Фискални савјет Републике Српске одржао је 9. фебруара 2022. године 27. редовну сједницу на којој су разматрани и усвојени:

1. Приједлог плана рада Фискалног савјета Републике Српске за 2022. годину,

2. Приједлог плана јавних набавки Фискалног савјета Републике Српске за 2022. годину,

3. Извјештај о годишњем попису имовине и обавеза у Фискалном савјету Републике Српске са стањем на дан 31. децембар 2021. године и

4. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о висини и начину обрачуна накнада у Фискалном савјету Републике Српске.

Приједлогом плана рада Фискалног савјета, који обухвата период 1. јануар – 31. децембар 2022. године, утврђене су активности које ће се реализовати у 2022. години а исти је у складу са чланом 26. став 2. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској, достављен Народној скупштини Републике Српске, Одбору за финансије и буџет, ради давања сагласности.

Фискални савјет је усвојио План јавних набавки за 2022. годину те Извјештај о годишњем попису имовине и обавеза у Фискалном савјету Републике Српске са стањем на дан 31. децембар 2021. године.

Такође, усвојена је Одлука о измјени Одлуке висини и начину обрачуна накнада у Фискалном савјету Републике Српске, којом се усклађује обрачун накнада у Фискалном савјету Републике Српске са Законом о платама запослених у органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 66/18,105/19 и 119/21).