Фискални савјет Републике Српске одржао је 18. јуна 2024. године 13. редовну сједницу на којој су разматрани:
Извјештај о раду Фискалног савјета Републике Српске за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године и Извјештај о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2023. годину.
На сједницу су разматране и двије анализе и то:  Анализа јавних финансија јединица локалне самоуправе Републике Српске и анализа „Макроекономска и фискална кретања и анализе – фискална правила земаља Западног Балкана“.
У документу у којем се анализира стање јавних финансија општина и градова Републике Српске, анализирано је извршење буџета, анализиран је дуг и неизмирене обавезе јединица локалне самоуправе, те дат компаративни преглед индикатора јавних финансија јединица  локалне самоуправе Републике Српске.
У анализи „Макроекономска и фискална кретања и анализе – фискална правила земаља Западног Балкана“, поред података и анализа о макроекономским кретањима у Републици Српској и актуелностима економске политике Републике Српске, анализирана су фискална правила земаља   Западног Балкана.