Народна скупштина Републике Српске је на  22. редовној сједници одржаној 6. јула 2022. године, донијела одлуке о именовању предсједника и чланова Фискалног савјета Републике Српске, на мандатни период од пет година („Службени гласник Републике Српске“, број 68/22). За предсједника Фискалног савјета именован је др Миленко Крајишник, а за чланове Фискалног савјета именовани су др Биљана Срдић Гојковић и др Бранко Крсмановић. Фискални савјет је,  у складу са Законом о фискалној одговорности у Републици Српској, одржао 1. редовну сједницу 11. августа 2022. године,  на којој је донесен Пословник о раду Фискалног савјета Републике Српске. Пословником о раду уређен је начин функционисања Фискалног савјета, начин рада и одлучивања, правила поступања, јавност рада, доношење аката као и друга питања од значаја за рад Фискалног савјета.