Prof. dr Milenko Krajišnik, predsjednik

Biografija:

Rođen je 10.08.1966. godine u  Srpcu. Dodiplomski studij završio je 1990. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Magistrirao je 2004. godine, a doktorsku disertaciju  odbranio je 2009. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Radi kao profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci  gdje  predaje predmete iz oblasti Međunarodne ekonomije  i teorije i politike razvoja Ranije profesionalno iskustvo ima sa rukovodećih pozicija u privredi, bankarstvu i javnoj upravi. Bio je sekretar sekretarijata za optu upravu, finansije i budžet, direktor ekspoziture Službe za platni promet, pomoćnik ministra za trgovinu u Vladi Republike Srpske, savjetnik ministra finansija za oblast javnih finansija, fiskalnu politiku i budžet, član  Upravnog odbora Centralne banke Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda. Učesnik je više seminara vezanih za edukaciju iz oblasti ekonomske politike i razvoja, upravljanja javnim finansijama i poreskom politikom održanih u SAD, NJemačkoj, Irskoj, Italiji, Holandiji, Engleskoj i Austriji. Radio je kao ekspert u timu Agencije za razvoj Velike Britanije na projektima „Jačanje upravljanja javnim finansijama“. Učesnik je većeg broja naučnih i stručnih konferencija u zemlji i inostranstvu, kao i projekata od javnog interesa. Autor je većeg broja naučnih radova iz oblasti ekonomske politike, javnih finansija i međunarodne ekonomije.

Prof. dr Branko Krsmanović

Biografija:

Rođen 22.10. 1960 g. u Banovićima, diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Univerziteta u Beogradu a doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Redovni je profesor Fakulteta poslovne ekonomije u Bijeljini,  Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Predaje na grupi predmeta iz uže naučne oblasti Računovodstvo i revizija i grupi predmeta iz uže naučne oblasti Informacione nauke.  Autor je više od 70 radova u naučnim i stručnim časopisima i pet udžbenika iz revizije, finansija i informacionih nauka.  Obavljao je  funkcije Zamjenika predsjednika Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Savjetnika premijera Republike Srpske i Ministra finansija u Vladi Republike Srpske. Takođe, obavljao je i dužnost Prorektora za ljudske i materijalne resurse na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, bio član naučno-ekonomskog vijeća Savjeta ministara BiH i član Vijeća eksperata Spoljnotrgovinske komore  BiH. Član je Savjeta za nauku i tehnologiju Republike Srpske i Predsjednik Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. Učestvovao je u izradi brojnih, domaćih i međunarodnih  projekata i istraživanja.

Doc. dr Biljana Srdić Gojković

Biografija:

Rođena je 1983. godine u Sanskom Mostu. Osnovnu i srednju školu završila je u Prijedoru. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Na istom fakultetu odbranila je magistarsku tezu pod nazivom „Finansijska održivost zdravstvenog sistema Republike Srpske u procesu pridruživanja Evropskoj uniji“. Takođe, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci odbranila je doktorsku disertaciju na temu „Regionalne ekonomske integracije i fiskalna stabilnost zemalja članica“. Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Predaje grupu predmeta iz oblasti Ekonomske politike i Fiskalne ekonomije. Desetogodišnje radno iskustvo stekla je u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Od osnivanja Fiskalnog savjeta Republike Srpske zaposlena je na poziciji stručnog savjetnika, a nakon toga i načelnika Odjeljenja za ekonomsku politiku i javne finansije. Koautor je jedne monografije i velikog broja radova na temu fiskalne politike i javnih finansija.