Zakonom su definisana opšta i posebna fiskalna pravila.

Opšta fiskalna pravila su:

  • pravilo o dugu i
  • pravilo konsolidovanog budžetskog deficita.

Pravilo o dugu glasi:

„Javni dug Republike Srpske na kraju fiskalne godine ne može biti veći od 55% ostvarenog BDP-a u toj godini.“

Pravilo konsolidovanog budžetskog deficita glasi:

„Konsolidovani budžetski deficit na kraju fiskalne godine ne može biti veći od 3% ostvarenog BDP-a u toj godini“.

 

Posebna fiskalna pravila su mjere koje su obavezujućeg karaktera ukoliko indikatori iskazani ovim pravilima dostignu definisane vrijednosti.

Posebna fiskalna pravila su:

  • prag za dug i
  • prag za konsolidovani budžetski deficit.

Prag za dug glasi:

„Ukoliko javni dug Republike Srpske na kraju fiskalne godine dostigne 50% ostvarenog BDP-a u toj godini, budžet za narednu godinu mora da bude sa budžetskim suficitom“.

Prag za konsolidovani budžetski deficit glasi:

„Ukoliko konsolidovani budžetski deficit na kraju fiskalne godine dostigne 2,5% ostvarenog BDP-a u toj godini, budžet za narednu godinu mora da bude sa budžetskim suficitom“.